Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

RubiBrands Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”), kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak güvenli şekilde tutulması, saklanması ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işlenmesi için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri uygulamaktadır. Şirket olarak, KVKK 10. maddesi gereğince kurduğumuz iletişimler, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenmesi amaçları ve yöntemleri ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kanun kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Bilgilerinizin Sorumlusu Kimdir?

Şirket olarak, KVKK’ deki tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından öngörülen sınırlar içerisinde işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sağlanan hizmet ve Şirket’in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecektir. Ayrıca, Şirket’in hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirket’in düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirket ve Şirket’ in iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri profilinin oluşturulması, faturalama ve muhasebeleştirme işlemlerinin etkin şekilde yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, açık rızanıza dayanılarak, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, KVKK’nin 5.maddesinde belirtilen;

 1. i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

iii) Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 1. iv) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 2. v) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 3. vi) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.
 4. Kişisel Veri Sahibi’nin Hakları

KVKK’nin 11.maddesine ilişkin olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nin 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nin 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Şirketimize ulaştırabilirsiniz.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Şirket’ in kişisel verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirket’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Şirket ile doğru ve gerektiğinde güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

E-posta             : destek@rubibrands.com                 Telefon             : 0850 800 40 12

İletişim Adresi  : Nisbetiye Mahallesi Aytar Cad. Fecri Ebcioğlu Sokak RSD OFIS Blok.No:4 İç Kapı No:3 Beşiktaş/ İSTANBUL

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili İzinlerini Nasıl Değerlendirip Değiştirebilir?

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak verdiğiniz izinler üzerinde 0850 800 40 12 numaralı Müşteri Hizmetleri’ni arayarak” değişiklik yapabilirsiniz.

 1. Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler

Bu aydınlatma metninin içeriği hususunda Şirketimizce zaman zaman değişiklikler yapılabilir, Aydınlatma metninde önemli bir değişiklik yapılması halinde sizlere e-posta veya diğer yollarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Pazar,Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs,Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül,Ekim,Kasım,Aralık
Stoklar azalıyor. En fazla [max] adet ürün mevcut.
İstek listesine ekleİstek listesinde araİstek listesinden çıkar
Alışveriş sepeti

Sepetiniz boş.

Return To Shop